หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มการติดตามประเมินผลแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ 2560 (29 ก.ย. 2560)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ปี 2560 (29 ก.ย. 2560)
การจัดทำคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (6 ก.ย. 2560)
สรุปโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ (17 ส.ค. 2560)
โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 วันที่ 21-23 ก.ค. 2560 ณ วัดเทพนิมิต ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม (15 ส.ค. 2560)
การประชุมเชิงปฏิบัติการให้คำปรึกษา เรื่องกระบวนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างก่อน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ ในวันที่ 10 ส.ค. 60 (10 ส.ค. 2560)
โครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง วันที่ 24-25 ก.ค. 2560 (7 ส.ค. 2560)
การอบรมในหัวข้อ คุณธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (12 มิ.ย. 2560)
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1/2560 (9 พ.ค. 2560)
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2560 (28 เม.ย. 2560)
การเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน (10 เม.ย. 2560)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2560 (10 เม.ย. 2560)
การดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สป.กษ. (8 มี.ค. 2560)
ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2559 (17 ก.พ. 2560)
สรุปผลการจัดงาน "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก้าวไกล ร่วมใจต่อต้านการทุุจริต" (2 ธ.ค. 2559)

หน้า [1]
ดูสถิติเว็บ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์