รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำเดือน

        ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ได้มีบัญชาให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญ โดยให้แยกเป็นกลุ่มงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำรายงานตามวงรอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และใช้ในการประชาสัมพันธ์ผลงานของกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญประจำเดือนขึ้นโดยประมวลจัดทำผลงานจากข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 กลุ่มงาน ได้แก่
  1. งานตามนโยบายของรัฐบาล/การสั่งการจากรัฐบาล/กิจกรรมที่สำคัญของรัฐบาลที่จัดขึ้น
  2. งานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  3. งานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  4. งานตามภารกิจ/กิจกรรมที่สำคัญของหน่วยงาน
  5. งานการต่างประเทศ
        กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการปฏิบัติราชการจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้สนใจทั่วไปและขอขอบคุณหน่วยงานที่สนับสนุนข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ มา ณ โอกาสนี้
  รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2560
  รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
  รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำเดือนเมษายน 2560
  รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำเดือนมีนาคม 2560
  รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
  รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำเดือนมกราคม 2560
  รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2559
  รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
  รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2559
  รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำเดือนกันยายน 2559หน้าหลัก >> รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 (11 ส.ค. 2560)

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (13 ก.ค. 2560)

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำเดือนเมษายน 2560 (21 มิ.ย. 2560)

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำเดือนมีนาคม 2560 (18 พ.ค. 2560)

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (18 พ.ค. 2560)

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำเดือนมกราคม 2560 (28 เม.ย. 2560)

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2559 (20 มี.ค. 2560)

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (31 ม.ค. 2560)

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2559 (23 ธ.ค. 2559)

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำเดือนกันยายน 2559 (17 พ.ย. 2559)

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2559 (15 พ.ย. 2559)

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 (22 ก.ย. 2559)

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2559 (1 ก.ย. 2559)

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 (15 ส.ค. 2559)

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำเดือนเมษายน 2559 (24 มิ.ย. 2559)

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำเดือนมีนาคม 2559 (9 มิ.ย. 2559)

หน้า [1]