แบบฟอร์มการติดตามประเมินผลแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ 2560
  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ปี 2560
  การจัดทำคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  สรุปโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
  โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 วันที่ 21-23 ก.ค. 2560 ณ วัดเทพนิมิต ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
  การประชุมเชิงปฏิบัติการให้คำปรึกษา เรื่องกระบวนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างก่อน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ ในวันที่ 10 ส.ค. 60
  โครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง วันที่ 24-25 ก.ค. 2560
  การอบรมในหัวข้อ คุณธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1/2560
  การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2560
ดูสถิติเว็บ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์