กลับหน้าหลัก Fonts size font small font narmal font big พระราชกรณียกิจ
กลับหน้าหลัก ติดต่อกระทรวงฯ ค้นหาข้อมูล ติดตาม facebook ติดตาม twitter youtube
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 วันที่ 21-23 ก.ค. 2560 ณ วัดเทพนิมิต ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

วันที่ 15 ส.ค. 2560

               ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้จัด "โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9” ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2560 (นอกเวลาราชการ) ณ วัดเทพนิมิต ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 90เสริมสร้างความเห็นที่ถูกต้อง (สัมมาทิฐิ) ในการปฏิบัติธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา และการนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินโครงการฯ ดังนี้ มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม จำนวน 34 คน มีผู้สมทบทุนโครงการ ทั้งสิ้น 13,590 บาท การจัดกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม เน้นจิตตสิกขาหรือการศึกษาเรื่องจิต และการฝึกปฏิบัติธรรม ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. และจากการประเมินผลโครงการฯ ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมมีความพึงพอใจโครงการฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยข้อเสนอแนะว่าควรมีการจัดโครงการแบบนี้อีกและเพิ่มจำนวนวันเป็น 3-5 วัน สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานสรุปผลโครงการฯ ด้านล่าง
พระครูนิมิตกัลยานวัตร เมตตารับสังฆทาน และให้ศีล 8 แก่ผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปิดวาจา
ผู้เข้าปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ปฐมนิเทศ และสอนสมถะ วิปัสสนากรรมฐานโดยอาจารย์วาสี สพฤกษศรี

การบรรยายวงจรทุกข์ (ปฏิจจสมุปบาท) นพลักษณ์ และการศึกษาเรื่องจิตโดยอาจารย์ประกาศิต สพฤกษศรี

หัวข้อ
Download
>> เอกสารสรุปรายงานโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
ข้อมูลเกษตร
บริการออนไลน์
ข่าวสาร กษ.

ipv6 ready

สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2016 | เสนอแนะ-ติชม : webmaster@moac.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
ดูสถิติเว็บ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์