กลับหน้าหลัก Fonts size font small font narmal font big พระราชกรณียกิจ
กลับหน้าหลัก ติดต่อกระทรวงฯ ค้นหาข้อมูล ติดตาม facebook ติดตาม twitter youtube
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการให้คำปรึกษา เรื่องกระบวนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างก่อน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ ในวันที่ 10 ส.ค. 60

วันที่ 10 ส.ค. 2560

             สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบริการให้คำปรึกษา เรื่อง กระบวนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างก่อน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 134  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. โดยมีผู้แทน สำนัก/กอง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนกลางเข้าร่วมประชุม วิทยากรจากสำนักตรวจสอบภายใน นำโดยนางละออ ขันธรักษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ และคณะ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซํกซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบข้อซักถาม.  (สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายด้านล่าง)

หัวข้อ
Download
>> เอกสารประกอบการบรรยาย
ข้อมูลเกษตร
บริการออนไลน์
ข่าวสาร กษ.

ipv6 ready

สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2016 | เสนอแนะ-ติชม : webmaster@moac.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
ดูสถิติเว็บ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์