กลับหน้าหลัก Fonts size font small font narmal font big พระราชกรณียกิจ
กลับหน้าหลัก ติดต่อกระทรวงฯ ค้นหาข้อมูล ติดตาม facebook ติดตาม twitter youtube
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมในหัวข้อ คุณธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วันที่ 12 มิ.ย. 2560

              สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง คุณธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 176 คน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กทม. ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีนายประกาศิต สพฤษ์ศรี เป็นวิทยากร มีเนื้อหาเกียวกับ
               1. หลักธรรมาภิบาล สู่ความเก่ง 4 ด้าน คือ เก่งคน เก่งงาน เก่งความคิด และเก่งดำเนินชีวิต
               2. การเข้าใจจริตคน MQ (Moral Quotient) พัฒนาตนเองก่อนพัฒนาคนอื่น
               3. การครองคน : เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รู้หยั่งใจคน รู้กลให้คนรัก รู้จักพัฒนาตน ตามหลักสังคหวัตถุ 4 คือ โอบอ้อมอารี  วจีไพเราะ สงเคราะห์ชุมชน วางตนแต่พอดี
               4. การครองตน : เป็นคนสมบูรณ์แบบ รอบรู้รอบคอบ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ตามหลักสัปปุริธรรม 7 คือ
การรู้จักเหตุ ผล ตน ประมาณ กาล ชุมชน และบุคคล
                5. การครองงาน : ทำงานให้สนุก เป็นสุขขณะทำงาน มุ่งมั่นต่อความสำเร็จของงาน ตามหลักอิทธิบาท 4 คือ มีใจรักในสิ่งที่ทำ ความมุ่งมั่นทุ่มเท ใจที่จดจ่อรับผิดชอบ และใช้วิจารณญาณอย่างรอบรู้และรอบคอบ
                6. ศาสตร์ในการเอาชนะใจคน :  อยู่กับดลกต้องอยู่เป็น ตามหลักพรหมวิหาร 4 ด้วย
                        - ในเวลาปกติ ต้องคิดเป็นผู้ให้ 
                        - ในเวลาเกิดปัญหา ต้องคิดว่าจะช่วยอะไรเขาดี 
                        - ในเวลาเกิดสิ่งที่ดี ต้องคิดว่าเราจะชมหรือยินดีอะไรเขาดี
                        - ในเวลาทีเกิดการผิดกฎ ต้องยึดในหลักการ
ข้อมูลเกษตร
บริการออนไลน์
ข่าวสาร กษ.

ipv6 ready

สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2016 | เสนอแนะ-ติชม : webmaster@moac.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
ดูสถิติเว็บ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์