กลับหน้าหลัก Fonts size font small font narmal font big พระราชกรณียกิจ
กลับหน้าหลัก ติดต่อกระทรวงฯ ค้นหาข้อมูล ติดตาม facebook ติดตาม twitter youtube
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1/2560

วันที่ 9 พ.ค. 2560

     นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งที่ 1/2560 ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 134) เพื่อพิจารณา
    1.  ร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
    2.  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    3. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
           โดยแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบด้วย
           วิสัยทัศน์ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
           พันธกิจ : สร้างเครือข่าย เสริมองค์ความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
           เป้าประสงค์ : บุคลากรมีค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ สร้างความโปร่งใสใน การปฏิบัติราชการ
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างค่านิยมการรักษาวินัย และการต่อต้านการทุจริต
                     กลยุทธ์ที่ 1.1 เสริมสร้างการรักษาวินัย ความพอเพียง และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรทุกระดับ
                     กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพ
            ยุทธศาสตร์ 2 : การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบงานป้องกันการทุจริต
                     กลยุทธ์ที่ 2.1 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
                     กลยุทธ์ที่ 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
           ยุทธศาสตร์ 3 : สร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
                     กลยุทธ์ที่ 3.1 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
                     กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
           ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับเจตจำนงและสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
                      กลยุทธ์ที่ 4.1 การยกระดับเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต
                      กลยุทธ์ที่ 4.2 การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
           สรุป แนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกระทรวงฯ ปี 2560-2564 งบประมาณ รวม 63,863,850 บาท  รวม 80 แผนงาน ประกอบด้วย 447 โครงการ/กิจกรรม

ข้อมูลเกษตร
บริการออนไลน์
ข่าวสาร กษ.

ipv6 ready

สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2016 | เสนอแนะ-ติชม : webmaster@moac.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
ดูสถิติเว็บ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์