กลับหน้าหลัก Fonts size font small font narmal font big พระราชกรณียกิจ
กลับหน้าหลัก ติดต่อกระทรวงฯ ค้นหาข้อมูล ติดตาม facebook ติดตาม twitter youtube
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 28 เม.ย. 2560

        นายธีรภัทร  ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2560 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 1403) เพื่อพิจารณาร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560-2564 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งในแผนดังกล่าวประกอบด้วยการกำหนด
         วิสัยทัศน์ "บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคุณธรรมในการดำรงตนและการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมส่งเสริมสังคมภาคเกษตรให้เป็นสังคมคุณธรรม"
        พันธกิจ
        1. ส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรมีคุณธรรมเป็นฐานในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงาน
        2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล
        3. รณรงค์และส่งเสริมคุณธรรมให้แก่เกษตรกรผู้รับบริการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เป้าประสงค์ บุคลากรทุกระดับมีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ และส่งเสริมสังคมภาคเกษตรให้เป็นสังคมคุณธรรม
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างคุณธรรมภายในหน่วยงาน
              กลยุทธ์ที่ 1.1 เสริมสร้างค่านิยมคุณธรรมความพอเพียงและจิตอาสา
              กลยุทธ์ที่ 1.2 เสริมสร้างการรักษาวินัยและความซื่อสัตย์สุจริต
       ยุทธศาสตร์ที่ 2: ส่งเสริมสังคมภาคเกษตรให้เป็นสังคมคุณธรรม
              กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมคุณธรรมในภาคเกษตรที่เกี่ยวข้อง
              กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมความเป็นเอกภาพในสังคมภาคเกษตรด้วยคุณธรรม
       สรุป แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งบประมาณรวม 5 ปี วงเงิน 1,180,319,210 บาท โครงการและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม รวม 51 โครงการ และ 63 กิจกรรม
ข้อมูลเกษตร
บริการออนไลน์
ข่าวสาร กษ.

ipv6 ready

สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2016 | เสนอแนะ-ติชม : webmaster@moac.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
ดูสถิติเว็บ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์